แนะนำโครงการบ้าน ธอส

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2564

แนะนำโครงการบ้าน ธอส
แนะนำโครงการบ้าน ธอส

ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2564

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ดังนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระบุระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด แม้ธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องพัก
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมปลูกสร้างอาคาร วิลล่าภูเก็ต
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมตึก
 4. เพื่อซื้อเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อประโยชน์สำหรับการพักอาศัย พร้อมทั้งการขอกู้ในจุดหมายหลัก

หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ รวมทั้งตึกการขายเพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น บ้านเช่าและก็แฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ช่วงเวลาผ่อน

 • ช่วงเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาการกู้ยืมจะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี บ้านจัดสรร

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR-1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR-0.75% ต่อปี

วัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร แนะนำโครงการบ้าน ธอส

ค่าธรรมเนียม

นอกจาก ค่าธรรมเนียมยื่นกู้จำนวนร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้รวมทั้งทุกบัญชีเงินกู้ยืมภายใต้หลักประกันเดียวกัน Phuket Villa

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นประชากรทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
 • เป็นลูกค้ารายย่อย แล้วก็ลูกค้าสวัสดิการขาดเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วิลล่าในป่าตอง
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็หนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / เพิ่มเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้ามี)

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ปี 2564

เป้าหมายการยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องเช่า
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 6. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
 7. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 8. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับเพื่อการพักอาศัย

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “อาคาร”คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ รวมทั้งอาคารพาณิชย์เพื่อที่พักอาศัย ยกเว้นแฟลตแล้วก็บ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี โรงแรมที่ดีที่สุดในภูเก็ต

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.25% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4-ปีที่ 5= MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR-1.00% ต่อปี
ยกเว้นกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ= MRR

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในกำกับของรัฐหรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐ ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **