ข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

รวบรวมสินเชื่อบ้านของ ธอส 2564

ข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธอส 2564
ข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 อัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้านเป็นตัวกำหนดการผ่อนจ่ายค่างวดของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็คอนโด สำหรับคนที่ทำการกู้ซื้อบ้านผ่านธนาคาร ดอกเบี้ยบ้านใหม่ล่าสุด!! เทียบอัตราค่าดอกเบี้ยบ้านใหม่ไตรมาส2 (เดือนเม.ย.)ปี 2564 กับไตรมาส 1 ปี 2564 โปรฯสินเชื่อบ้านยังคึกคัก

สินเชื่อพร้อมใช้ปี 2564

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564
อนุมัติและก็ทำนิติกรรมภายในวันที่ อนุมัติภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 และก็ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565 วิลล่าจังหวัดภูเก็ต
(ดังนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาหมดโปรโมชั่นดอกเบี้ยก่อนกำหนด ถ้าเกิดธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคุณประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัย บ้านจัดสรร

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน รวมทั้งตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ช่วงเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และก็ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี วิลล่าในป่าตอง

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 3.75% ต่อปี
ปีที่ 2 – ปีที่ 3= MRR-2.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

ลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป และก็ลูกค้าผลประโยชน์ ที่ขอสินเชื่อกับสินค้าสินเชื่ออื่นๆของธนาคาร

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็หนังสือรับรองยอดเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาข้อตกลงกู้เงิน แล้วก็ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนำ)
 • ใบเสร็จการผ่อนจ่ายหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่ม เพื่อใช้ประกอบไตร่ตรองการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สินเชื่อบ้าน New Home

ข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธอส 2564
ข้อมูลสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2564 – 30 ธ.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 เดือนมกราคม 2565
(ดังนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการระบุระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด แม้ธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องพัก
(2) เพื่อชำระสินเชื่อรับรองคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
โดยหลักประกันที่นำมาขอกู้ต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1
– เดือนที่ 1 – 6= 1.99% ต่อปี
– เดือนที่ 7 – 12= 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป= MRR – 0.50% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบดำเนินการสินเชื่อของแบงค์
เว้นเสียแต่ ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม บ้านวิลล่าจังหวัดภูเก็ต

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (หากมี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) โรงแรมที่ดีที่สุดในภูเก็ต

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • ภาพถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องเช่า/ อช.2 ทุกหน้า

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **