คำแนะนำก่อน ต่อเติมครัว

คำแนะนำก่อน ต่อเติมครัว บ้านเดี่ยว หรือทาวน์โฮม ในสมัยนี้โดยส่วนมากจะมีพื้นที่ห้องครัวไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ดังนั้นการ ต่อเติมครัวหลังบ้าน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลาย ๆ บ้านจัดสรร ท่านจำเป็นที่จะต้องทำเพิ่มก่อนเข้าอยู่อาศัย และการต่อเติมห้องครัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อหลักฮวงจุ้ย

คำแนะนำก่อน ต่อเติมครัว

คำแนะนำก่อน ต่อเติมครัว ของคุณ

สำหรับหลายคน เมื่อซื้อบ้านจัดสรรหรือทาวโฮม มักประสบปัญหาพื้นที่ใช้งานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ห้องครัว หรือโรงจอดรถ มักจะต่อเติมในภายหลัง ซึ่งก่อนจะแก้ปัญหาพื้นที่จำกัดด้วยการต่อเติมนั้น ควรคำนึกถึงกฎหมายอาคารซักนิดก่อนคิดจะต่อเติมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด จนต้องเกิดการรื้อถอน หรือข้อพิพาทระหว่างผู้พักอาศัยหลังอื่นๆ
ในบทความนี้เราจะพื้นถึงการต่อเติมพื้นที่ครัว

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้การออกแบบทาวนโฮมหรือบ้านจัดสรรต่างๆ มักออกแบบให้พื้นที่ทำครัวมีขนาดที่เล็กลงซึ่งสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ทานข้าวหรือซื้อหากับข้าวมาจากนอกบ้านแล้ว วิลล่าในป่าตอง แต่เมื่อครอบครัวใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับประกอบอาคาร จึงก่อให้เกิดความต้องการการใช้พื้นที่เพิ่มจึงนำมาสู่การต่อเติมพื้นที่ครัว

“เรื่องน่ารู้ก่อนต่อเติมครัว” – คำแนะนำก่อน ต่อเติมครัว

หากคุณกำลังฝันที่จะต่อเติมห้องครัวสวยๆ ที่บ้าน  แต่ยังขาดประสบการณ์  มีความกังวลใจว่าควรต่อเติมแบบไหน  มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระวัง  ข้อสำคัญทำอย่างไรให้ตรงใจทุกคนในครอบครัว

นิยามคำว่า ดัดแปลง-ต่อเติม  – คำแนะนำก่อน ต่อเติมครัว

นิยามคำว่า ดัดแปลง-ต่อเติม ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติมเพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และ มิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง 

นิยามคำว่า ดัดแปลง-ต่อเติม

การต่อเติมบ้านโดยไม่ต้องขออนุญาต 

การดัดแปลง-ต่อเติมที่กฎกระทรวงไม่ถือเป็นการดัดแปลง (จึงไม่ต้องขออนุญาต) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (2528) ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พ.ศ.2558) การกระทำต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร 

 • การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุขนาด จำนวน บ้านวิลล่าภูเก็ต และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

“หมายความว่า หากเป็นวัสดุนอกเหนือจาก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแล้ว สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น บ้านที่ใช้เสาไม้ผุกร่อนต้องเปลี่ยนใหม่ เป็นต้น”

 • การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของอาคาร ที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิม ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือเกินร้อยละสิบ

“หมายความว่า หากว่าการดัดแปลงนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร เช่น เสา คาน หรือกำแพงรับน้ำหนัก โดยการดัดแปลงนั้นใช้วัสดุที่ไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่โครงสร้างมากเกินกว่า ร้อยละสิบ ของน้ำหนักเดิม สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น การเปลี่ยนพื้นไม้ปาร์เกต์ใหม่ หรือ เปลี่ยนบานหน้าต่าง เป็นต้น แต่ถ้าหากเปลี่ยนพื้นไม้ปาร์เกต์เป็นกระเบื้อง อาจจะต้องใช้วิศวกรช่วยคำนวณว่าเกิน ร้อยละสิบ จากน้ำหนักเดิมหรือไม่ หากเกิน ก็ต้องขออนุญาต”

 • การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

“หมายความว่า มีการดัดแปลงพื้นที่โดยเน้นคำว่า “เปลี่ยนแปลงลักษณะ” หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ตกแต่ง” นั่นเอง โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่นั้นกระทำไปโดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร และไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่โครงสร้างมากเกินกว่า ร้อยละ สิบ ของน้ำหนักเดิม หากเป็นเช่นนี้ สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต”

การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด
 • การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น วิลล่าภูเก็ต รวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน

“หมายความว่า การต่อยื่น หรือเจาะช่องที่พื้นนั้น หากไม่ได้เพิ่มหรือลดจำนวนเสาและคานและการดัดแปลงนั้นเพิ่มหรือลดพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 5 ตารางเมตร สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต”

 • การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตรโดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน

“หมายความว่า ในการเพิ่มเติมกันสาดหรือทำหลังหลังคาเพิ่มในกรณีเป็นดาดฟ้า หากไม่ได้เพิ่มหรือลดจำนวนเสาและคานและการดัดแปลงนั้นเพิ่มหรือลดพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 5 ตารางเมตร สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต”

 • การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารอยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โรงแรมที่ดีที่สุดในภูเก็ต โดยต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่าสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและแจ้งพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการ

“หมายความว่า หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งรวมกันแล้วมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อมีการรับรองโดยวิศวกรโยธาตามกฎหมายและแจ้งพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการติดตั้งแล้วสามารถติดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอขออนุญาต”

ระยะระหว่างอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะระหว่างอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • การต่อเติมทาวน์เฮ้าส์ ต้องเว้นพื้นที่ว่างทางด้านหลังกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ด้านหน้า 3 เมตร และให้อาคารพาณิชย์เว้นพื้นที่ว่างทางด้านหลังกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรจากแนวเขตที่ดิน
 • ผนังด้านที่เปิดประตู หน้าต่าง ที่สูงไม่เกิด 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า   2 เมตร สำหรับที่สูงเกิน 9 เมตร ต้องห่าง 3 เมตร
 • ผนังที่ไม่มีช่องเปิด(ผนังทึบ) ต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยกเว้น แต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเรามักจะเห็นว่าการต่อเติมครัวหลังบ้านตามโครงการบ้านจัดสรรต่างๆหรือทาวน์โฮม รีวิวบ้าน มักมีการก่อสร้างต่อเติมควรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้เป็นเจ้าของ ผู้ใช้งานเองควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ควรทำข้อตกลงกับเพื่อนบ้าน   

การจะต่อเติมครัวนั้น จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน เพราะการต่อเติมครัวหรือส่วนอื่นๆของบ้านย่อมมีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในการใช้พื้นที่ร่วมกันเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิด ทั้งการยินยอมให้ต่อเติมตามข้อกฎหมาย หรือผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง เช่นการตอกเสาเข็ม ทางก่อผนัง หรือการติดตั้งเครื่องดูดควัน เป็นต้น ซึ่งหากเกิดปัญหา อาจนำมาสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

ควรทำข้อตกลงกับเพื่อนบ้าน   

รูปแบบลักษณะของอาคารที่ปลอดภัย  

การต่อเติมครัวนั้นจำเป็นจะต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบและดูแลโครงสร้างเพื่อให้รูปแบบของการต่อเติมนั้นมีความสอดคล้อง กลมกลืนกับตัวอาคารเดิม ทั้งยังออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ความปลอดภัย มีการออกแบบที่คำนึงถึงการป้องกันอัคคีภัย เพราะสาเหตุของไฟไหม้บ้านหรือทาวน์โฮม ส่วนหนึ่งก็มาจากครัวของบ้าน 

ถอยร่นตามกฎหมาย

เพื่อทำให้บ้านปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และง่ายต่อการซ่อมแซมก่อสร้าง Villa Phuket โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องความคุมอาคาร และข้อบัญญัติและกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น มีความสอดคล้องกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แบบด้วยกันคือ 

 • ระยะร่น เป็นการวัดระยะจากตำแหน่งสาธารณะ เช่น บ่อน้ำ ถนนหรือพื้นที่ผู้อื่นเข้ามาถึงแนวอาคารของผู้ซื้อ โดยมีระยะห่างอยู่ที่ 2-12 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่งสาธารณะ การตกแต่งและขนาดของตัวอาคารผู้ซื้อ
 • ส่วนที่เว้นว่าง เป็นการเว้นพื้นที่ในบ้านโดยเริ่มวัดจากที่ดินของผู้ซื้อเข้าไปหาตัวบ้านทั้งสี่มุมคือ หน้าบ้าน หลังบ้าน และข้างบ้าน โดยมีระยะห่างอยู่ที่ 1-12 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและความสูงของอาคารที่ก่อสร้างของผู้ซื้อ

อ่านต่อเพิ่มเติม: Pool Villas Pasak . sale villa . Phuket Villa. Pool Villa. พูลวิลล่าภูเก็ต. โครงการบ้านภูเก็ต. บ้านจัดสรร. พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก. ซื้อวิลล่าภูเก็ต